Sahaviriya Steel Industries PLC

  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทําลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างด้านจริยธรรม รวมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยทั่วถึงกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายนี้สามารถนำไปปฏิบัติโดยเหมาะสมตามสภาวะการณ์และตามควรแก่กรณี คณะกรรมการบริษัทจะได้มีประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อกำหนดรายละเอียด/ หลักเกณฑ์/ วิธีปฏิบัติ ต่อไป และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้นำนโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย

นักลงทุนสัมพันธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

สำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (662) 238-3063-82
  • โทรสาร : (662) 236-8890, 236-8892

อ่านต่อ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (66-32) 691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
  • โทรสาร : (66-32) 691-416, 691-421

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.