Sahaviriya Steel Industries PLC

  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI

การประชุมผู้ถือหุ้น

การส่งคำถามสำหรับผู้ถือหุ้น
28 ส.ค. 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
29 ส.ค. 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
30 ส.ค. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
29 ส.ค. 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
30 ส.ค. 2554 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
29 พ.ย. 2553 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2554 
27 ต.ค. 2553 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
25 ธ.ค. 2552 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2553
02 พ.ย. 2552 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2553 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้สรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
29 ธ.ค. 2551  ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2552 
14 พ.ย. 2551  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้สรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
27 ธ.ค. 2550 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2551 
23 พ.ย. 2550 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2551 เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  
11 พ.ย. 2550 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
03 ม.ค 2550 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี  

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
20 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
28 เม.ย. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
29 เม.ย. 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
11 ต.ค. 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555
08 มิ.ย. 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
27 เม.ย. 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
22 ก.ย. 2554 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
29 เม.ย. 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 
25 ม.ค. 2554 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
30 เม.ย. 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
29 เม.ย. 2552 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
29 เม.ย. 2551 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
09 ก.ค. 2550 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
10 เม.ย. 2550 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18  
10 เม.ย. 2549 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17  
09 พ.ย. 2548 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
เอกสารแนบ
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
3. รายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
4. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557
5. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
7. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
8. เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ถึง 12
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
12. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
13. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
14. ขั้นตอนการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
15. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

สำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (662) 238-3063-82
  • โทรสาร : (662) 236-8890, 236-8892

อ่านต่อ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (66-32) 691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
  • โทรสาร : (66-32) 691-416, 691-421

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.