Sahaviriya Steel Industries PLC

  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI
  • Banner IR SSI

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

1. กวิน ศรีสุวรรณ 16. ประณีต หล่อศรีศุภชัย
2. กิจกล เสมอเชื้อ 17. พัชพร ก้าวหน้ายุพินพงษ์
3. กิตติยา แสงเงินอ่อน 18. พัชรินทร์ ชาญเมธา
4. ขจรศักดิ์ อัตตสัมพันธ์ 19. เพชร สุวรรณวงศ์
5. เจียมศักดิ์ นันทนาเนตร 20. มยุรี รตินันทกุล
6. ใจ รัตนอานุภาพ 21. มยุรี อิงคบวรกิจ
7. ฉวีวรรณ ขจรเดชากุล 22. เลอศักดิ์ ทวีสินธุ์
8. ชาญชัย พจนะไพบูลย์ 23. วรพจน์ ดีจริยา
9. โชคชัย พรมกิจ 24. วิชุดา ยุทธนานุกร
10. ชัยวัฒน์ สุทธินราพรรณ 25. เสถียร มั่นถาวรวงศ์
11. ชัยอนันต์ อรัญญาเกษมสุข 26. สมชาย พงศ์สุริยนันท์
12. ณัฐสิทธิ์ ชัยประดิษฐ์พร 27. สมพร เชาว์สมบัติ
13. ธเนศ ภัทรวรางกูร 28. สุชาติ บูชา
14. ธนกร แสงศิวะฤทธิ์ 29. สุวภัทร สุวรรณกิจบริหาร
15. ปุณยนุช จิติมา 30. สุวิมล ศุภองค์ประภา

กำหนดการกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2557

06:00 – 06:15 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม (ผู้มีรายชื่อ) ลงทะเบียน ณ ลานจอดรถบริษัท อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
06:15 – 11:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พักรับประทานอาหารเช้าระหว่างเดินทาง)
11:30 – 12:30 ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
12:30 – 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 14:15 เยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกของ PPC
14:15 – 15:00 เยี่ยมชมโครงการ CSR: โครงการสภาเยาวชน
15:00 – 16:00 เยี่ยมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท
16:00 – 21:00 ออกเดินทางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (พักรับประทานอาหารเย็นระหว่างเดินทางกลับ)

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

สำนักงานกรุงเทพฯ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (662) 238-3063-82
  • โทรสาร : (662) 236-8890, 236-8892

อ่านต่อ

ติดต่อเอสเอสไอ (สำนักงานโรงงาน)

9 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (66-32) 691-403-5, 691-412-5, 691-419-20
  • โทรสาร : (66-32) 691-416, 691-421

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.